Oplysninger om databeskyttelse/Privacy Statement

Ansvarlig i medfør af persondataforordningen er:

Daimler Truck AG
Konzernbeauftragter für den Datenschutz
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Tyskland
E-mail: data.protection@daimler.com

1. Databeskyttelse

Vi er glade for, at du besøger vores websted, og at du er interesseret i vores produkter. Det er vigtigt for os at beskytte dine personoplysninger. I disse oplysninger om databeskyttelse forklarer vi, hvordan vi indsamler dine personoplysninger, hvad vi gør med dem, til hvilke formål og på hvilket juridisk grundlag dette sker, samt hvilke rettigheder og krav det er forbundet med for dig. Desuden henviser vi til Daimlers retningslinjer for databeskyttelse:

> Daimlers retningslinjer for databeskyttelse

Vores oplysninger om databeskyttelse vedrørende anvendelsen af vores websted og Daimler Truck-koncernens retningslinjer for databeskyttelse gælder ikke dine aktiviteter på sociale netværk eller andre udbyderes websteder, som du kan blive linket til på vores websted. Læs venligst også de databeskyttelsesbestemmelser, der gælder for disse udbydere, på deres websteder.

2. Indsamling og håndtering af personrelaterede data

a. Når du besøger vores websted, gemmer vi bestemte oplysninger om den browser og det operativsystem, du anvender, dato og klokkeslæt for besøget, adgangsstatus (fx om du kunne åbne en webside eller fik en fejlmelding), brugen af websidens funktioner, de eventuelt af dig indtastede søgebegreber, den hyppighed, med hvilken du åbner enkelte websider, åbnede filers navne, den overførte datamængde, websiden, fra hvilken du blev linket til vores websted, og den webside, du besøger fra vores websted, uanset om du klikker på links på vores websted eller indtaster et domæne direkte i samme registerfanes indtastningsfelt (eller samme vindue) i din browser, hvorfra du har åbnet vores websted. Desuden gemmer vi af sikkerhedsmæssige årsager, og i særdeleshed for at forebygge og identificere angreb på vores websted eller forsøg på bedrageri, din IP-adresse og navnet på din internetserviceudbyder i syv dage.

b. Andre personoplysninger gemmer vi kun, hvis du meddeler os disse oplysninger fx i forbindelse med en registrering, en kontaktformular, en spørgeundersøgelse, en konkurrence eller for at gennemføre en aftale, og i sådanne tilfælde også kun, såfremt det er tilladt på grundlag af, at du har givet os din accept til dette, eller i henhold til de gældende lovbestemmelser (du finder mere information om dette i afsnittet „Juridisk grundlag for bearbejdningen“).

c. Du er hverken lov- eller aftalemæssigt forpligtet til at afgive dine personoplysninger. Men eventuelt vil bestemte funktioner på vores websted afhænge af, at du afgiver personoplysninger. Såfremt du ikke vil afgive personoplysninger i denne situation, kan det medføre, at du ikke eller kun i begrænset omfang har adgang til disse funktioner.

3. Anvendelse og videregivelse af personrelaterede data og formålsbinding

De nævnte data bearbejdes af os til følgende formål:
– Til at sikre en problemfri indlæsning af webstedet
– Til at sikre komfortabel brug af vores websted
– Til at analysere systemsikkerheden og -stabiliteten samt
– Til øvrige administrative formål.

Det juridiske grundlag for databearbejdningen er (art. 6, stk.1 S.1 lit. f i GDPR. Vores berettigede interesse er afledt af de ovenfor nævnte formål med dataindsamlingen. Vi anvender under ingen omstændigheder de indsamlede data til at kunne drage konklusioner om din person.

Desuden bruger vi cookies og analysetjenester, når du besøger vores websted. Du finder nærmere oplysninger om dette under „Cookies og analyse af brugerdata“.

4. Videregivelse af data

Der finder ingen videregivelse af dine personoplysninger sted til andre formål end de nedenfor anførte.

Vi videregiver kun dine personoplysninger til tredjepart, såfremt
– Du iht. art. 6, stk. 1 S., 1 lit. a i GDPR udtrykkeligt har givet dit samtykke,
– videregivelsen iht. art. 6, stk. 1 S.,1 lit. f i GDPR er nødvendig af hensyn til anbringende, udøvelse eller forsvar af juridiske krav, og der ikke er grund til at antage, at du har en overvejende legitim interesse i ikke at få dine oplysninger videregivet,
– i tilfælde af, at videregivelsen iht. art. 6, stk.1 S. 1 lit c. i GDPR er omfattet af en juridisk forpligtelse, samt
– dette er juridisk tilladt iht. art.6, stk. 1 S. 1 lit. b i GDPR for afviklingen af aftaleforhold med dig.

Overførsel af personrelaterede data til tredjemand; social plug-ins
– Vores hjemmesider kan også indeholde tilbud fra tredjemand. Hvis du klikker på et sådant tilbud, overfører vi i det påkrævede omfang data til den pågældende udbyder (fx angivelse af, at du har fundet dette tilbud hos os og eventuelle yderligere informationer, som du allerede har oplyst på vores hjemmesider til dette formål).
– Hvis vi indsætter såkaldte „social plug-ins“ til sociale netværk som Facebook, Twitter og Google+ på vores hjemmesider, integrerer vi disse på følgende måde:
– Når du besøger vores hjemmesider, er social plug-ins deaktiveret, hvilket vil sige, at der ikke sker nogen overførsel af data til udbyderen af disse netværk. Hvis du ønsker at bruge et af netværkene, skal du klikke på det pågældende social plug-in for at etablere en direkte forbindelse til serveren til det pågældende netværk.
– Hvis du har en brugerkonto hos netværket, og hvis du er logget på der, når du aktiverer det sociale plug-in, kan netværket tilknytte dit besøg på vores hjemmesider med din brugerkonto. Hvis du gerne vil undgå dette, skal du logge af netværket, inden aktiveringen af det sociale plug-in. Et socialt netværk kan ikke tilknytte besøg på andre Daimler hjemmesider, hvis du ikke har aktiveret et eksisterende socialt plug-in der.
– Hvis du aktiverer et socialt plug-in, overfører netværket det indhold, der derved bliver tilgængeligt, direkte til din browser, som integrerer det på vores hjemmesider. I denne situation kan der også ske dataoverførsler, der initieres og styres af det pågældende sociale netværk. For din forbindelse til et socialt netværk, dataoverførslerne mellem netværket og dit system og for dine interaktioner på denne platform gælder udelukkende databeskyttelsesbestemmelserne for det pågældende netværk.
– Det sociale plug-in forbliver aktivt, indtil du deaktiverer det eller sletter dine cookies.

Cookie-oplysninger

Hvis du klikker på et link til et tilbud eller aktiverer et socialt plug-in, kan det være, at personrelaterede data ender i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der set fra den Europæiske Unions („EU“) synspunkt ikke kan sikre et „passende beskyttelsesniveau“ for behandlingen af personrelaterede data svarende til EU-standarderne. Tænk venligst på dette forhold, inden du klikker på et link eller aktiverer et socialt plug-in og dermed udløser en overførsel af dine data.

5. Kryptering

Når du besøger webstedet, bruger vi den udbredte SSL-metode (Secure Socket Layer) i forbindelse med det pågældende højeste krypteringstrin, der understøttes af din browser. Det drejer sig som regel om en 256 bit kryptering. Såfremt din browser ikke understøtter 256 bit kryptering, bruger vi i stedet en 128 bit v3-teknologi. Om en enkelt side på vores websted overføres krypteret, kan du se på det låste nøgle- eller låsesymbol øverst i browserens adresselinje.

Vi bruger i øvrigt egnede tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine oplysninger mod tilfældig eller forsætlig manipulation, delvis eller komplet tab, ødelæggelse eller mod tredjeparts ubetingede adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger forbedres løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

6. Valgmulighed

Vi vil gerne bruge dine data til at informere dig om vores produkter og tjenesteydelser og eventuelt stille dig spørgsmål om dem. Det er naturligvis frivilligt at deltage i sådanne tiltag. Giv os blot besked, hvis du ikke ønsker at deltage, således at vi kan spærre de pågældende data. Yderligere oplysninger kan findes på den pågældende webside.

Nyhedsbrev

Hvis du abonnerer på tilbudte nyhedsbreve på et af vores websteder, bliver de data, der oplyses ved nyhedsbrevstilmeldingen, kun anvendt til afsendelsen af nyhedsbrevet, medmindre du giver tilsagn om yderligere anvendelse. Du kan til enhver tid opsige abonnementet ved hjælp af afmeldingsalternativet i nyhedsbrevet.

7. Cookies

Du kan finde information om de cookies, vi benytter, samt deres funktioner i vores cookie-oplysninger.

8. Fortolkning af brugerdata

Vi anvender Piwik for at kunne registrere brugerpræferencer og særligt populære områder af vores internettilbud. På den måde kan vi tilpasse indholdet af vores internetsider målrettet til dine behov og således forbedre vores tilbud til dig.

Hvis du ikke ønsker, at Daimler indsamler og analyserer oplysninger om dit besøg, kan du til enhver tid fravælge dette for fremtiden (Opt-Out). For teknisk at kunne omsætte dit ønske sættes der en Opt-Out-cookie i din browser. Denne cookie bruges udelukkende til at allokere dit ønske. Vær opmærksom på, at en Opt-Out-cookie af tekniske grunde kun kan anvendes i den browser, hvor den er sat. Hvis du sletter cookies eller benytter en anden browser eller en anden enhed, skal Opt-Out-proceduren gentages.

> Klik her for at registrere en opt-out-cookie.

9. Sikkerhed

Vi træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de data, som vi administrerer, mod manipulation, tab, ødelæggelse og mod uvedkommende personers adgang. Vi forbedrer løbende vores sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

10. Oplysningsret

Berørtes rettigheder:

Du har ret til:
– Iht. art. 15 i GDPR at forlange information om dine af os bearbejdede personoplysninger. Især kan du forlange information om bearbejdning, personoplysningers kategori, kategorier af modtagere, som dine data er blevet eller bliver videregivet til, den planlagte arkiveringstid, om der eksisterer en ret til berigtigelse. Sletning, begrænsning af bearbejdningen eller indsigelse, en eksisterende klageret, dataenes oprindelse, såfremt disse ikke er indsamlet hos os, samt eksistensen af en automatiseret beslutningsproces inklusive profiling og eventuelt relevante oplysninger om deres detaljer;
– Iht. art. 16 i GDPR straks at forlange berigtigelse af ukorrekte eller færdiggørelse af dine hos os lagrede personoplysninger;
– Iht. art. 17 i GDPR at forlange sletning af dine hos os gemte personoplysninger, såfremt bearbejdningen ikke har til formål at udøve ytrings- og informationsfriheden, at opfylde en juridisk forpligtelse, er nødvendig begrundet i offentlighedens interesse eller for at anbringe, udøve eller forsvare juridiske krav;
– Iht. art. 18 i GDPR at forlange en begrænsning i bearbejdningen af dine personoplysninger, såfremt dataenes rigtighed bestrides af dig, bearbejdningen er uretmæssig, men du afviser sletning af dem, og vi ikke længere behøver dem, men du imidlertid af hensyn til anbringelsen, udøvelsen eller forsvaret af juridiske krav, eller du iht. art. 21 i GDPR har gjort indsigelse imod bearbejdningen;
– Iht. art. 20 i GDPR at modtage dine personoplysninger, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format eller at forlange overførsel af disse til en anden ansvarlig:
– Iht. art. 7, stk. 3 i GDPR til enhver tid at tilbagekalde dit allerede formidlede samtykke over for os. Dette medfører, at vi fremover ikke må fortsætte med den databearbejdning, som dette samtykke var relevant for, og
– Iht. art. 77 i GDPR at klage til en tilsynsmyndighed. Som regel kan du til dette formål kontakte tilsynsmyndighederne, der hvor du almindeligvis opholder dig eller arbejder, eller der hvor vi har vores virksomhedsadresse.

Indsigelsesret

Du er berettiget til, på baggrund af årsager, der skyldes din særlige situa-tion, til hver en tid at gøre indsigelse mod behandlingen af personrelatere-de data vedrørende dig, der foretages på baggrund af art. 6 afsnit 1 e) DS-GVO (databehandling i offentlig interesse) eller art. 6 afsnit 1 f) DS-GVO (databehandling på grundlag af en interesseafvejning). Hvis du gør indsigelse, behandler vi kun fortsat dine personrelaterede data, hvis vi kan dokumentere tvingende, berettigede årsager til dette, der vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen har til for-mål at gøre retskrav gældende, at udøve eller forsvare retskrav.

Hvis du ønsker at bruge din tilbagekaldelses- eller indsigelsesret, skal du blot skrive en e-mail til support@roadstars.mercedes-benz.com

På opfordring oplyser Daimler eller Daimlers ansvarlige repræsentant dig så hurtigt som muligt på skrift i overensstemmelse med gældende ret, om der er gemt personrelaterede data om dig hos os – og i så fald hvilke. Hvis du er registreret som bruger, giver vi dig også mulighed for selv at se og eventuelt slette eller ændre data. Hvis der på trods af vores anstrengelser i forhold til at sikre korrekte og aktuelle data skulle være gemt forkerte oplysninger, retter vi disse på din opfordring.

11. Aktualitet og ændring af denne erklæring om databeskyttelse

Denne erklæring om databeskyttelse gælder aktuelt og er version maj 2018.

Videreudvikling af vores websted og tilbud via den eller som følge af ændrede myndigheds- eller lovbestemmelser kan gøre det nødvendigt at ændre denne erklæring om databeskyttelse. Du kan til enhver tid hente og udskrive den aktuelt gældende erklæring om databeskyttelse på vores websted under adressen www.roadstars.com.