Privacyverklaring/Privacy Statement

Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensverwerking:

Daimler Truck AG
concernverantwoordelijke voor gegevensbescherming
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Duitsland
E-mail: data.protection@daimler.com

1. Privacybescherming

Welkom op onze websites. Het doet ons plezier dat u geïnteresseerd bent in ons aanbod. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk. In deze policy leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij ermee doen, voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden dit gebeurt en welke rechten en vereisten dit voor u inhoudt. Daarnaast verwijzen wij naar de Daimler-privacyrichtlijn:

> Daimler Privacyrichtlijn

Onze privacypolicy voor het gebruik van onze websites en de Privacyrichtlijn van Daimler Truck AG geldt niet voor uw activiteiten op de websites van social media of andere aanbieders die u via links op onze websites kunt bereiken. Gelieve op de websites van deze aanbieders de respectieve privacybepalingen te raadplegen.

2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

a. Wanneer u onze websites bezoekt, slaan wij bepaalde gegevens op over uw browser en besturingssysteem, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bv. of u een website kon openen of een foutmelding kreeg), het gebruik van de functies op de website, de eventueel door u ingegeven zoektermen, hoe vaak u individuele websites bezoekt, een beschrijving van de opgevraagde bestanden, de hoeveelheid opgegeven informatie, de website vanwaar u op onze websites bent terechtgekomen en de website die u vanop onze websites bezoekt, behalve indien u links op onze websites aanklikt of rechtstreeks een domein ingeeft in het invoerveld van hetzelfde tabblad (of hetzelfde venster) in uw browser, waarin u onze websites hebt geopend. Daarnaast slaan wij om veiligheidsredenen ook uw IP-adres en de naam van uw internetprovider op gedurende zeven dagen om aanvallen op onze websites of pogingen om bedrog te plegen te herkennen en te verhinderen.

b. Andere persoonsgegevens slaan wij enkel op indien u ons deze gegevens zelf meedeelt, bv. in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een offerte of voor de uitvoering van een contract, maar enkel indien wij hiertoe het recht hebben op basis van uw goedkeuring of volgens de geldende wettelijke bepalingen (meer informatie hierover vindt u onder Rechtmatigheid van de verwerking).

c. U bent wettelijk noch contractueel verplicht om uw persoonsgegevens op te geven. Het is echter wel mogelijk dat bepaalde functies van onze websites afhangen van het feit of u uw persoonsgegevens achterlaat. Indien u in deze gevallen geen persoonsgegevens opgeeft, kan dit ertoe leiden dat bepaalde functies niet of slechts beperkt ter beschikking staan.

3. Gebruik en verspreiding van persoonsgegevens

Wij verwerken de hier vermelde gegevens voor de volgende doeleinden:
– Het garanderen van een perfecte verbinding met de website
– Het garanderen van een comfortabel gebruik van onze website
– Het analyseren van systeemveiligheid en -stabiliteit en
– andere administratieve doeleinden.

De rechtsgrond voor gegevensverwerking is art. 6 eerste lid S.1 letter f AVG. Ons rechtmatig belang volgt uit de hiervoor vermelde doeleinden voor gegevensverzameling. Wij gebruiken de verzamelde gegevens in geen geval om conclusies te trekken over uw persoon.

Bovendien gebruiken wij bij bezoek aan onze website cookies en analysediensten. Meer details hierover vindt u onder ‘Cookies en analyse van gebruiksgegevens’.

4. Doorgiften van gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor andere dan de hieronder vermelde doeleinden.

Wij geven uw persoonsgegevens enkel door aan derden wanneer
– zij hiervoor uw volgens art. 6 eerste lid 1 letter a AVG uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen,
– de doorgifte volgens art. 6 eerste lid 1 letter f AVG noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en er geen reden bestaat om aan te nemen dat u overwegend gerechtvaardigde gronden hebt om de gegevens niet door te geven,
– Voor het geval dat voor de doorgifte volgens art. 6 eerste lid 1 c. AVG een wettelijke verplichting bestaat, alsook
– dat dit wettelijk toegelaten en volgens art. 6 eerste lid 1 Pag. 1 b AVG voorzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst met u.

Transfer of personal data to third parties; social plug-ins
– Our websites may also contain offers of third parties. If you click on such an offer, we transfer data to the respective provider to the required extent (e.g. information that you have found this offer with us and, if applicable, further information that you have already provided on our websites for this purpose).
– When we use social plug-ins on our websites from social networks such as Facebook, Twitter and Google+, we integrate them as follows:
– When you visit our websites, the social plug-ins are deactivated, i.e. no data is transmitted to the operators of these networks. If you want to use one of the networks, click on the respective social plug-in to establish a direct connection to the server of the respective network.
– If you have a user account on the network and are logged in when you activate the social plug-in, the network can associate your visit to our websites with your user account. If you want to avoid this, please log out of the network before activating the social plug-in. A social network cannot associate a visit to other Daimler websites until you have activated an existing social plug-in.
– When you activate a social plug-in, the network transfers the content that becomes available directly to your browser, which integrates it into our websites. In this situation, data transmissions can also take place that are initiated and controlled by the respective social network. Your connection to a social network, the data transfers taking place between the network and your system, and your interactions on that platform are governed sole-ly by the privacy policies of that network.
– The social plug-in remains active until you deactivate it or delete your cookies.

Cookie Statement

If you click on the link to an offer or activate a social plug-in, personal data may reach providers in countries outside the European Economic Area that, from the point of view of the European Union (EU), may not guarantee an adequate level of protection for the processing of personal data in accordance with EU standards. Please remember this fact before clicking on a link or activating a social plug-in and thereby triggering a transfer of your data.

5. Versleuteling

Op onze website gebruiken wij het verspreide SSL-proces (Secure Socket Layer) in combinatie met het respectieve hoogste versleutelingsniveau dat uw browser ondersteunt. In principe is dit een 256-bit-versleuteling. Ondersteunt uw browser geen 256-bit-versleuteling, gebruiken wij in plaats daarvan een 128-bit v3-technologie. Of een individuele pagina van onze website versleuteld wordt overgedragen, ziet u aan het gesloten sleutel of slot-symbooltje bovenaan in de adresbalk van uw browser.

Verder treffen wij alle geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of volledig verlies, beschadiging of om onbevoegde personen de toegang ertoe te ontzeggen. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

6. Recht van verzet

Wij zouden uw gegevens willen gebruiken om u te informeren over onze producten en diensten en u hierover eventueel te bevragen. Deelname aan dergelijke enquêtes is uiteraard vrijwillig. Indien u hieraan niet wilt meewerken, kunt u ons dit op elk gewenst moment laten weten, zodat we uw gegevens kunnen blokkeren. Meer informatie kunt u vinden op de desbetreffende website.

Newsletter

Wanneer u zich op onze websites inschrijft voor een newsletter, worden de hierbij opgegeven gegevens enkel gebruikt voor het verzenden van de newsletter indien u niet instemt met bijkomende toepassingen.U kunt uw inschrijving op de newsletter altijd beëindigen met de uitschrijfoptie.

7. Cookies

Informatie over de door ons gebruikte cookies en het nut ervan vindt u in onze opmerkingen over cookies.

8. Analyse van gebruiksgegevens

We gebruiken Piwik om voorkeuren van bezoekers en erg populaire rubrieken van ons internetaanbod te kunnen herkennen.Op deze wijze kunnen we de content van onze websites doelgericht op uw individuele wensen afstemmen, zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Wanneer u niet wilt dat Daimler gegevens over uw bezoek verzamelt en analyseert, kunt u deze functie op elk gewenst moment voor verder bezoek blokkeren (opt-out). Hiervoor wordt in uw browser een opt-outcookie ingesteld. Met dit cookie wordt uitsluitend vastgelegd dat u niet akkoord gaat met het vastleggen van uw bezoek. Graag wijzen we u erop dat een opt-outcookie om technische redenen alleen geldt voor de browser waarin deze is opgeslagen. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of ander apparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

> Klik hier om het opt-out-cookie in te stellen.

9. Veiligheid

Wij passen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om uw gegevens in ons beheer tegen manipulatie, verlies en beschadiging te beschermen, alsook om onbevoegde personen de toegang ertoe te ontzeggen.Wij verbeteren onze veiligheidsmaatregelen voortdurend in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

10. Inzage en correctie

Rechten van betrokkenen:

U hebt het recht:
– volgens art. 15 AVG uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van u betreffende persoonsgegevens. In het bijzonder kunt u meer details vragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens werden of worden bekendgemaakt, die geplande opslagperiode, het bestaan van een recht op rectificatie. Verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van een recht om klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens voor zover deze niet bij ons werden verzameld, alsook over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling en evt. nuttige informatie over de details verlangen;
– Volgens art. 16 AVG onmiddellijk de rectificatie van onjuiste of de vervollediging van de u betreffende bij ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen;
– Volgens art. 17 AVG de wissing van de u betreffende bij ons opgeslagen gegevens te verlangen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
– Volgens art. 18 AVG de beperking van de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te verlangen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt bestreden, de verwerking onrechtmatig is, u zich echter verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u ze nog wel nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of u volgens art. 21 AVG bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking;
– volgens art. 20 AVG de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of te verlangen dat de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen:
– volgens art. 7 derde lid AVG uw eens gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Dit heeft als gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming was gebaseerd, voor de toekomst niet meer mogen voortzetten en
– volgens art. 77 AVG klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In principe kunt u hiertoe contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw woonplaats of werkplaats of die van onze zetel.

Recht van bezwaar

You have the right to object at any time to the processing of your person-al data pursuant to Art. 6 para. 1 letter e GDPR (data processing in the public interest) or Art. 6 para. 1 letter f GDPR (data processing on the ba-sis of a balance of interests) on grounds relating to your particular situa-tion. If you object, we will only process your personal data if we can prove compelling legitimate reasons that outweigh your interests, rights and freedoms, or for the establishment, exercise or defence of legal claims.

Indien u uw herroepings- of bewaarrecht uitoefenen, volstaat een mail naar support@roadstars.mercedes-benz.com

U kunt Daimler of de desbetreffende vertegenwoordiging vragen welke gegevens over u bij ons zijn opgeslagen. Indien u als gebruiker bent geregistreerd, stellen we u ook in staat de gegevens zelf te bekijken en, indien van toepassing, te verwijderen of aan te passen. Indien er ondanks al onze inspanningen onjuistheden voorkomen in uw gegevens, zullen we deze op uw verzoek corrigeren.

11. Bijwerken en wijzigen van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is momenteel geldig in de versie van mei 2018.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en de aanbiedingen of op grond van nieuwe wettelijke of overheidsbepalingen kan het noodzakelijk zijn dat we deze privacyverklaring wijzigen. U kunt de respectieve geldige privacyverklaring te allen tijde op de website www.roadstars.com opvragen en afdrukken.