Opmerkingen met betrekking tot gegevensbescherming/privacy statement

Verantwoordelijk voor de gegevensbescherming in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming is:

Daimler Truck AG
Konzernbeauftragter für den Datenschutz
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Duitsland
E-mail: data.protection@daimler.com

1. Gegevensbescherming

Het doet ons veel plezier dat u onze website bezoekt en in onze aanbiedingen geïnteresseerd bent. We hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze opmerkingen betreffende de bescherming van gegevens leggen we uit hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, wat we ermee doen, voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden dit plaatsvindt, en welke rechten en beroepsmogelijkheden daaraan voor u verbonden zijn. Daarnaast verwijzen we naar de richtlijn aangaande gegevensbescherming van Daimler:

> Daimler richtlijn aangaande gegevensbescherming

Onze opmerkingen betreffende de bescherming van gegevens met betrekking tot het gebruik van onze website en de richtlijn aangaande gegevensbescherming van Daimler Truck AG gelden niet voor activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via links op onze website kunt bereiken. We verzoeken u de informatie met betrekking tot de bescherming van gegevens op de websites van deze aanbieders zorgvuldig door te nemen.

2. Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

a. Als u onze website bezoekt, slaan we bepaalde gegevens op over de door u gebruikte browser en uw besturingssysteem, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de toegangsstatus (bijvoorbeeld of u een website hebt kunnen openen of een foutmelding hebt ontvangen), het gebruik van de functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoektermen, de regelmaat waarmee u afzonderlijke websites opent, het kenmerk van opgevraagde bestanden, het verzonden gegevensvolume, en de website die u vanaf onze website bezoekt door op links op onze website te klikken of zelf een domein in te voeren in de adresbalk van het betreffende tabblad of venster van de browser waarin u onze website hebt geopend. Daarnaast slaan we om veiligheidsredenen, met name ter bestrijding en identificatie van aanvallen op onze website of pogingen tot fraude, gedurende een periode van zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw internet service provider op.

b. Andere persoonsgegevens slaan we uitsluitend op als u ons deze gegevens, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of de uitvoering van een contract, zelf verstrekt en ook in deze gevallen uitsluitend in zoverre dit ons op grond van de door u verstrekte instemming of conform geldende wettelijke voorschriften (meer informatie hierover vindt u in het gedeelte 'Rechtsgronden van de verwerking') is toegestaan.

c. U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking te stellen. Het is echter wel mogelijk dat bepaalde functies van onze website afhankelijk zijn van de verstrekking van persoonsgegevens. Indien u in deze gevallen besluit uw persoonsgegevens niet aan ons ter beschikking te stellen, kan dit tot gevolg hebben dat functies niet of slechts in beperkte mate voor u beschikbaar zijn.

3. Gebruik en verspreiding van persoonsgegevens

De genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:
– Het tot stand brengen van een probleemloze verbinding met de website
– Een comfortabel gebruik van onze website mogelijk maken
– Beoordeling van de systeemveiligheid- en stabiliteit
– Verdere administratieve doeleinden.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking wordt gevormd door artikel 6 lid 1 punt f van de AVG. Onze gerechtvaardigde belangen komen voort uit de bovengenoemde doeleinden voor het verzamelen van gegevens. De verzamelde gegevens worden in geen geval gebruikt om conclusies met betrekking tot uw persoon te trekken.

Bovendien maken we voor onze website gebruik van cookies en analyseservices. Meer informatie hierover vindt u bij 'Cookies' en 'Analyse van gebruiksgegevens'.

4. Doorsturen van gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden dan genoemd aan derden verstrekt.

We geven uw persoonsgegevens alleen aan derden door als
– U volgens artikel 6 lid 1 punt a van de AVG uitdrukkelijk instemming hebt verleend
– Het verstrekken aan derden conform artikel 6 lid 1 punt f van de AVG noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en er geen redenen zijn om aan te nemen dat uw gegevens vanwege dwingende, gerechtvaardigde gronden niet zouden mogen worden doorgestuurd
– Voor het geval dat voor het doorsturen conform artikel 6 alinea 1 punt c van de AVG een wettelijke verplichting bestaat
– Dit wettelijk is toegestaan en conform artikel 6 lid 1 punt b van de AVG voor de afhandeling van overeenkomsten/contracten met u nodig is.

Overdracht van persoonsgegevens aan derden; sociale plug-ins
– Onze website kan ook door derden aangeboden inhoud bevatten. Wanneer u op een dergelijk aanbod klikt, dragen wij de vereiste hoeveelheid gegevens over aan de desbetreffende aanbieder (bijvoorbeeld de vermelding dat u dit aanbod bij ons hebt gevonden en evt. meer informatie die u hiervoor op onze website hebt aangegeven).
– Wanneer wij op onze website zogenoemde 'sociale plug-ins' van sociale netwerken als Facebook, Twitter en Google+ gebruiken, integreren wij deze als volgt:
– Wanneer u onze website bezoekt, zijn de sociale plug-ins gedeactiveerd, d.w.z. dat er geen gegevens aan de exploitanten van deze netwerken worden overgedragen. Indien u een van de netwerken wilt gebruiken, klikt u op de desbetreffende sociale plug-in om een directe verbinding met de server van het desbetreffende netwerk tot stand te brengen.
– Indien u bij het netwerk een gebruikersaccount hebt en op het moment dat u de sociale plug-in activeert, daar bent ingelogd, kan het netwerk uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wanneer u dat niet wilt, dient u zich bij het netwerk af te melden voordat de sociale plug-in wordt geactiveerd. Een sociaal netwerk kan het bezoek van andere Daimler-websites niet toewijzen, voordat u niet ook een daar aanwezige sociale plug-in hebt geactiveerd.
– Wanneer u een sociale plug-in activeert, draagt het netwerk de daardoor beschikbare inhoud direct over aan uw browser die deze inhoud in onze website integreert. In deze situatie kan ook gegevensoverdracht plaatsvinden die door het desbetreffende sociale netwerk wordt geïnitieerd en aangestuurd. Voor uw verbinding met een sociaal netwerk, voor de gegevensoverdracht tussen het netwerk en uw systeem en voor uw interacties op dit platform geldt uitsluitend het gegevensbeschermingsbeleid van het desbetreffende netwerk.
– De sociale plug-in blijft actief tot u deze deactiveert of uw cookies wist.

Cookie-informatie

Wanneer u de link naar de aangeboden content aanklikt of een sociale plug-in activeert, kan het zijn dat persoonsgegevens bij aanbieders in landen buiten de Europese Economische Ruimte terechtkomen, die vanuit het oogpunt van de Europese Unie ('EU') volgens de EU-norm geen 'passend beschermingsniveau' voor de verwerking van persoonsgegevens bieden. Houd hier rekening mee, voordat u een link aanklikt of een sociale plug-in activeert en op deze manier uw gegevens overdraagt.

5. Versleuteling

We maken binnen onze website gebruik van SSL-versleuteling (Secure Socket Layer) in combinatie met het hoogste versleutelingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. In de regel gaat het daarbij om 256-bits versleuteling. Als uw browser geen 256-bits versleuteling ondersteunt, wordt er teruggegrepen op 128-bits v3 technologie. Of een afzonderlijke pagina van onze website versleuteld wordt doorgegeven, is te herkennen aan het gesloten slotje in de adresbalk van uw browser.

We passen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw gegevens te beschermen tegen manipulatie, onbedoelde aanpassing, gedeeltelijk of volledig verlies, vervalsing en toegang door onbevoegde derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden conform de technologische ontwikkelingen voortdurend verbeterd.

6. Recht van verzet

We willen uw gegevens graag gebruiken om u over onze producten en services te informeren en eventueel uw mening hierover te vragen. Deelname aan dergelijke enquêtes is uiteraard vrijwillig. Indien u hieraan niet wilt meewerken, kunt u ons dit op elk gewenst moment laten weten, zodat we uw gegevens kunnen blokkeren. Meer informatie kunt u vinden op de desbetreffende website.

Newsletters

Wanneer u zich voor een newsletter aanmeldt, worden de bij de aanmelding voor de newsletter verstrekte gegevens, in zoverre u niet met enig ander gebruik instemt, alleen gebruikt om u de newsletter toe te sturen. U kunt op elk gewenst moment het abonnement van een newsletter opzeggen met behulp van de betreffende afmeldmogelijkheid in de newsletter.

7. Cookies

Informatie over de door ons gebruikte cookies en het nut ervan vindt u in onze opmerkingen over cookies.

8. Analyse van gebruiksgegevens

Om de wensen van de bezoekers en bijzonder populaire onderwerpen van ons internetaanbod te kunnen herkennen, gebruiken we Piwik. Op deze wijze kunnen we de content van onze websites doelgericht op uw individuele wensen afstemmen, zodat we u beter van dienst kunnen zijn.

Wanneer u niet wilt dat Daimler gegevens over uw bezoek verzamelt en analyseert, kunt u deze functie op elk gewenst moment voor verder bezoek blokkeren (opt-out). Hiervoor wordt in uw browser een opt-outcookie ingesteld. Met dit cookie wordt uitsluitend vastgelegd dat u niet akkoord gaat met het vastleggen van uw bezoek. Graag wijzen we u erop dat een opt-outcookie om technische redenen alleen geldt voor de browser waarin deze is opgeslagen. Wanneer u de cookies verwijdert of een andere browser of ander apparaat gebruikt, moet u de opt-out opnieuw uitvoeren.

> Klik hier om het opt-outcookie in te stellen.

9. Veiligheid

We passen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw gegevens in ons beheer te beschermen tegen manipulatie, verlies, vervalsing en toegang door onbevoegde derden. In aansluiting op technologische ontwikkelingen worden onze veiligheidsmaatregelen voortdurend verbeterd.

10. Inzage en correctie

Rechten van betrokkenen:

U hebt het recht:
– Conform artikel 15 van de AVG inzage te krijgen in de door ons opgeslagen persoonsgegevens. U kunt hierbij uitsluitsel krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de betrokken categorieën van persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of worden verstrekt, de geplande opslagtermijn en of u recht op rectificatie hebt. Bovendien kunt u ons verzoeken uw gegevens te verwijderen, de verwerking ervan te beperken, bezwaar indienen, alsmede uitsluitsel krijgen over het bestaan van recht op bezwaar, de herkomst van uw gegevens, voor zover deze niet door ons zijn verzameld, alsmede over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en eventuele bijzonderheden daarvan
– Conform artikel 16 van de AVG van ons te eisen dat we onjuiste of onvolledige op u betrekking hebbende, bij ons opgeslagen persoonsgegevens direct corrigeren
– Conform artikel 17 van de AVG te eisen dat op u betrekking hebbende, bij ons opgeslagen persoonsgegevens worden verwijderd, voor zover de verwerking niet nodig is voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, om redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering
– Conform artikel 18 van de AVG te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar u zich verzet tegen verwijdering en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar deze voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering bewaard moeten blijven of u conform artikel 21 van de AVG bezwaar tegen de verwerking hebt ingediend
– Conform artikel 20 van de AVG de op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen of te eisen dat deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen
– Conform artikel 7 lid 3 van de AVG uw instemming op elk gewenst moment in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat we de gegevensverwerking waarop deze instemming van toepassing was, in de toekomst niet meer mogen voortzetten
– Conform artikel 77 van de AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u zich hiervoor wenden tot de op de bescherming van gegevens toezichthoudende autoriteit van het land waar u gewoonlijk verblijft of waar uw bedrijf of onze onderneming is gevestigd.

Recht van bezwaar

U hebt het recht, om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie, om te allen tijde tegen de verwerking van u betreffende persoonsgege-vens die op grond van art. 6 lid 1 e) AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang) of art. 6 lid 1 f) AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) plaatsvindt, bezwaar te maken. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens alleen verder verwerken, voor zo-ver wij daarvoor dwingende gegronde redenen kunnen aantonen die boven uw belangen, rechten en vrijheden gaan, of voor zover de verwerking dient voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten.

Als u uw instemming wilt intrekken of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wilt maken, hoeft u alleen maar een e-mail te sturen naar support@roadstars.mercedes-benz.com

U kunt Daimler of de desbetreffende vertegenwoordiging vragen welke gegevens over u bij ons zijn opgeslagen. Indien u als gebruiker bent geregistreerd, stellen we u ook in staat de gegevens zelf te bekijken en, indien van toepassing, te verwijderen of aan te passen. Indien er ondanks al onze inspanningen onjuistheden voorkomen in uw gegevens, zullen we deze op uw verzoek corrigeren.

11. Geldigheid en wijziging van dit privacy statement

Dit privacy statement is geldig tot nader bericht en is van mei 2018.

Vanwege de doorontwikkeling van onze website en bijbehorende diensten, alsmede vanwege gewijzigde wettelijke bepalingen of andere voorschriften kan het nodig zijn dit privacy statement aan te passen. Het actuele privacy statement kan op elk gewenst moment op de website www.roadstars.com worden bekeken en afgedrukt.