Information om skydd av personuppgifter/Privacy Statement

Den ansvarige som avses i Allmänna dataskyddsförordningen är:

Daimler Truck AG
Koncernansvarig för dataskydd och integritetsfrågor
HPC G353
D-70546 Stuttgart
Tyskland
E-post: data.protection@daimler.com

1. Skydd av personuppgifter

Vi är glada över att du valt att besöka vår webbplats och att du är intresserad av våra produkter. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. I denna information om skydd av personuppgifter förklarar vi hur vi samlar in din personliga information, vad vi gör med den, i vilket syfte och på vilken rättslig grund detta sker och vilka rättigheter och krav som är förknippade med det. Vi hänvisar även till Daimlers dataskyddsdirektiv.

> Daimlers dataskyddsdirektiv

Vår information om skydd av personuppgifter vid användning av vår webbsida och sekretesspolicyn för Daimler Truck AG gäller inte dina aktiviteter på webbplatser för sociala nätverk eller andra leverantörer som du kan nå via länkarna på våra webbplatser. Läs mer på dessa leverantörers webbplatser om deras respektive sekretesspolicy.

2. Insamling och bearbetning av personuppgifter

a. När du besöker våra webbsidor sparar vi vissa uppgifter om vilken webbläsare och vilket operativsystem du använder, datumet och tidpunkten för besöket, åtkomststatus (t.ex. om du kunde öppna en webbsida eller fick ett felmeddelande), användningen av funktionerna på webbsidan, de sökord du angett, hur ofta du öppnat de enskilda webbsidorna, beteckningen på öppnade filer, den överförda datamängden, vilken webbsida du använde för att hitta fram till oss och den webbsida som du besökte därefter, antingen genom att klicka på en länk på vår webbsida eller genom att ange en adress direkt i inmatningsfältet i din webbläsare, i den flik där du öppnat vår webbsida. Dessutom sparar vi av säkerhetsskäl i sju dagar uppgifter om vilken IP-adress du tilldelats av din internetoperatör, så att vi t.ex. ska kunna skydda oss mot angrepp mot våra webbsidor.

b. Övriga personuppgifter sparas endast om du själv anger sådana, exempelvis i samband med en registrering, en enkät, en tävling eller för att genomföra ett avtal, och i dessa fall endast i den utsträckning som vi är tillåtna att göra det på grundval av ditt samtycke eller gällande lag (se avsnittet ”Rättslig grund för bearbetningen” nedan för mer information).

c. Du är varken rättsligt eller avtalsmässigt förpliktad att överföra dina personuppgifter. Det är dock möjligt att vissa funktioner på våra webbsidor endast fungerar om personuppgifter har överförts. Om du inte överför personuppgifter i dessa fall kan det medföra att funktioner inte är tillgängliga, eller är det i endast begränsad omfattning.

3. Användande och vidarebefordran av personuppgifter samt koppling till visst syfte

Uppgifterna bearbetas av oss i följande syften:
– för att garantera en problemfri uppkoppling mot webbplatsen
– för att garantera en komfortbetonad användning av vår webbplats
– för att utvärdera systemets säkerhet och stabilitet samt
– för vidare administrativa syften.

Rättslig grund för databearbetningen utgörs av artikel 6 avsnitt 1 S.1 f i GDPR. Vårt berättigade intresse kan härledas av ovan listade syften för datainsamling. Vi använder under inga omständigheter de insamlade uppgifterna i syfte att dra slutsatser om dig som person.

Dessutom använder vi cookies samt analystjänster när du besöker vår webbplats. Du hittar mer information om detta under ”Cookies och analys av användningsdata”.

4. Överlåtelse av uppgifter

Vi överlåter inte dina personuppgifter till tredje part i andra syften än de som anges i det följande.

Vi överlåter dina personuppgifter till tredje part om
– du har gett ditt uttryckliga samtycke till detta i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 S.1 a i GDPR
– överlåtelsen i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 S.1 f i GDPR är nödvändig för hävdande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk och det inte föreligger grund att anta att du har ett skyddsvärt intresse av att dina uppgifter inte överlåts,
– i det fall att överlåtelsen i enlighet med artikel 6 avsnitt 1 S. 1 c i GDPR grundar sig på en lagstadgad skyldighet samt
– detta är juridiskt tillåtet och nödvändigt för att i enlighet med artikel 6, avsnitt 1 S. 1 b i GDPR fullgöra ett avtal med dig.

Överföring av personuppgifter till tredje part; Social Plugins
– Våra webbsidor kan också innehålla erbjudanden från tredje part. Om du klickar på sådana erbjudanden överför vi, i den utsträckning som krävs, data till respektive leverantör (t.ex. uppgiften om att du har hittat detta erbjudande hos oss, och vid behov ytterligare information som du redan har angett på vår webbsida).
– När vi på våra webbsidor använder så kallade Social Plugins, sociala nätverk som Facebook, Twitter och Google+, integrerar vi dessa på följande sätt:
– När du besöker vår webbsida är dessa knappar som standard avaktiverade, dvs. de skickar inga uppgifter till leverantörerna av dessa nätverk. Om du vill använda ett av nätverken klickar du på den aktuella Social Plugin för att upprätta en direkt anslutning till servern.
– Om du har ett användarkonto på nätverket och är inloggad när du aktiverar Social Plugin-programmet kan nätverket koppla ditt besök på den här webbsidan till ditt användarkonto. Om du vill undvika detta kan du logga ut från nätverket innan du aktiverar Social Plugin-programmet. Besök på andra Daimler-webbsidor kan inte kopplas till ett socialt nätverk förrän du även där har aktiverat aktuell knapp.
– När du aktiverar en Social Plugin överför nätverket det innehåll som blir tillgängligt direkt till din webbläsare, som integrerar det på våra webbsidor. I dessa situationer kan det också ske en dataöverföring, som initieras och styrs från det aktuella sociala nätverket. För din anslutning till ett socialt nätverk, kommunikationen mellan ditt nätverk och ditt system och dina interaktioner på denna plattform gäller uteslutande dataskyddsbestämmelserna hos det aktuella nätverket.
– Social Plugin är aktiv tills du avaktiverar den eller raderar dina cookies.

Cookie-information

Om du klickar på länken till ett erbjudande eller aktiverar en Social Plugin kan personuppgifter nå leverantörer i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilka ur ett EU-perspektiv inte uppfyller EU-normerna adekvat skyddsnivå för bearbetning av personuppgifter. Tänk på detta innan du klickar på en länk eller aktiverar en Social Plugin och därmed överför dina data.

5. Kryptering

Under besöket på webbplatsen använder vi ett utökat SSL-förfarande (Secure Socket Layer) i kombination med den högsta krypteringsnivå som stöds av din webbläsare. I regel rör det sig om en 256-bitarskryptering. Om din webbläsare inte stöder 256-bitarskryptering, använder vi i stället en 128-bitars v3-teknik. I det fall en enskild sida på vår webbplats överförs krypterat visas ett hänglås upptill i webbläsarens adressfält.

Vi använder oss även av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina uppgifter mot tillfällig eller avsiktlig manipulation, partiell eller fullständig förlust, förstörelse samt mot åtkomst från obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande i takt med den tekniska utvecklingen.

6. Valmöjlighet

Vi vill använda dina uppgifter till att informera dig om våra produkter och tjänster samt eventuellt ställa frågor till dig om dessa. Naturligtvis är deltagandet i sådana kampanjer frivilligt. Om du inte är införstådd med detta, kan du när som helst meddela oss att så är fallet, så att vi kan spärra uppgifterna på lämpligt sätt. Mer information hittar du på aktuell webbsida.

Nyhetsbrev

På vår webbplats kan du i förekommande fall prenumerera på nyhetsbrev. De uppgifter som du lämnar när du beställer nyhetsbrevet används endast för att skicka ut nyhetsbrevet, såvida du inte godkänner andra användningsområden. Du kan när som helst avsluta prenumerationen via den möjlighet till avanmälan som finns i nyhetsbrevet.

7. Cookies

Information om de cookies vi använder och deras funktioner hittar du i vår cookie-information.

8. Utvärdering av användardata

För att kunna identifiera besökarens preferenser och särskilt populära områden i vårt Internetutbud, använder vi Piwik. På så vis kan vi stämma av innehållet på våra internetsidor mot just dina behov och därigenom förbättra vårt utbud för dig.

Om du inte vill att Daimler samlar in och analyserar data om ditt besök, kan du när som helst välja att förhindra detta inför framtida besök (opt-out).Den tekniska implementeringen av detta innebär att en opt-out cookie sparas i din webbläsare. Denna cookie är endast avsedd att hantera din invändning. Observera att en opt-out cookie av tekniska skäl bara kan användas för den webbläsare, utifrån vilken den sparades. Om du raderar cookies eller använder en annan webbläsare eller en annan terminalenhet, måste du gå igenom opt-out-proceduren igen.

> Klicka här för att spara en opt-out-cookie.

9. Säkerhet

Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda de uppgifter om dig som förvaltas av oss mot manipulation, förlust, förstörelse samt mot åtkomst från obehöriga personer. Våra säkerhetsåtgärder förbättras fortlöpande i takt med den tekniska utvecklingen.

10. Informationsrätt

Berörda personers rättigheter:

Du har rätt till följande:
– att i enlighet med artikel 15 i GDPR få information om dina personuppgifter som behandlas av oss. Du har i synnerhet rätt att få information om i vilket syfte uppgifterna behandlas, vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen avser, till vilka kategorier av mottagare som personuppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut, förutsedd lagringsperiod samt förekomsten av rätten att begära rättelse. Du har även rätt att begära radering samt begränsning av behandling eller att invända mot sådan behandling, att inge klagomål, att få information om varifrån dina uppgifter kommer i det fall de inte har samlats in av oss. Därtill har du rätt till ett automatiserat beslutsfattande inbegripet profilering och i förekommande fall meningsfull information om dess detaljer;
– i enlighet med artikel 16 i GDPR utan onödigt dröjsmål få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter som lagras hos oss rättade;
– i enlighet med artikel 17 i GDPR har du rätt att få dina personuppgifter som lagras hos oss raderade, såvida behandlingen inte är nödvändig för att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet, för att uppfylla en rättslig förpliktelse, för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk;
– i enlighet med artikel 18 i GDPR har du rätt att kräva att behandlingen av personuppgifterna begränsas i det fall du bestrider uppgifternas korrekthet, i det fall behandlingen är olaglig och du samtidigt motsätter dig att personuppgifterna raderas, i det fall vi inte längre behöver uppgifterna men du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk eller i det fall du har invänt mot behandling i enlighet med artikel 21 i GDPR;
– i enlighet med artikel 20 i GDPR har du rätt att få ut de uppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format eller att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig:
– i enlighet med artikel 7, avsnitt 3 i GDPR har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Följden av detta är att vi framgent inte får fortsätta den databearbetning som grundar sig på detta samtycke samt
– i enlighet med artikel 77 i GDPR har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I regel kan du lämna in klagomålet till behörig tillsynsmyndighet på den ort där du har din hemvist eller arbetsplats eller till vårt koncernsäte.

Invändningsrätt

Du har när som helst, av skäl som härrör från din speciella situation, rätt att göra invändningar mot bearbetningen av personuppgifter som rör dig, som sker på grundval av art. 6 avs. 1 e) DS-GVO (databearbetning i of-fentligt intresse) eller art. 6 avs. 1 f) DS-GVO (databearbetning på grund-val av en intresseavvägning). Om du gör en invändning bearbetar vi end-ast dina personuppgifter om vi kan bevisa tvingande legitima skäl som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om bearbet-ningen tjänar hävdandet, utövandet eller försvaret av rättsliga anspråk.

Om du vill du använda din rätt till återkallelse eller invändningar räcker ett e-postmeddelande som ställs till support@roadstars.mercedes-benz.com

På begäran meddelar Daimler eller ansvarig representant omgående, i skriftlig form och i enlighet med gällande lagstiftning, vilka personrelaterade uppgifter om dig som sparats hos oss. Om du är registrerad som användare erbjuder vi dig även möjligheten att själv ta del av uppgifterna och eventuellt radera eller ändra dem. Om felaktig information sparats, trots våra bemödanden att hålla uppgifterna korrekta och aktuella, korrigerar vi dem på din begäran.

11. Uppdatering och ändring av detta dataskyddsdirektiv

Detta dataskyddsdirektiv är det för närvarande gällande, version: maj 2018.

Givet av vidareutvecklingen av vår webbplats och erbjudanden som sträcker sig utöver detta eller till följd av rättsligt beslut eller myndighetsdirektiv kan det bli nödvändigt att ändra detta dataskyddsdirektiv. Du kan när som helst hämta och skriva ut gällande dataskyddsdirektiv på www.roadstars.com.